Klachtenregeling

Artikel 1 Definities
1.1 Academie voor Mediationopleidingen: het opleidingsinstituut gevestigd Newtonweg 12, 6662 PV Elst.

1.2 Klacht: een schriftelijke uiting van ontevredenheid over een gebeurtenis of gedraging door of namens de Academie voor Mediationopleidingen als opleidingsinstituut.

1.3 Klachtbehandelaar: degene die de klacht in eerste instantie in behandeling neemt, zijnde de directeur van de Academie voor Mediationopleidingen.

1.4 Klachtencommissie: een onafhankelijke commissie die de klachtbehandeling overneemt van de klachtenbehandelaar wanneer de Klachtenbehandelaar de klacht niet naar tevredenheid van de klager heeft kunnen oplossen. De Klachtencommissie bestaat uit drie, niet aan de Academie voor Mediationopleidingen verbonden, personen die de Klacht inhoudelijk behandelen, waarvan één persoon tevens toeziet op het volgen van de procedure.

De voorzitter van de Klachtencommissie is Drs. Ing. Mario Penzen MBA. Dhr. Penzen zal wanneer zich een klacht voordoet zelf en volledig onafhankelijk van de Academie voor Mediationopleidingen een commissie samenstellen. Dhr. Penzen is bereikbaar via het e-mailadres: mario@penzen.nl.

1.5 Klager: de (oud)student die een opleiding van de Academie voor Mediationopleidingen heeft gevold en die de Klacht indient.


Artikel 2 Indienen van een klacht

2.1 Een klacht kan tot 12 maanden na afronding van een opleiding van de Academie voor Mediationopleidingen worden ingediend.

2.2 Klachten dienen schriftelijk (per e-mail of per aangetekende brief) te worden ingediend bij:

Academie voor Mediationopleidingen
T.a.v. de Directie
Newtonweg 12
6662 PV Elst
Info@amedo.nl

2.3 De klacht dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

Naam en contactgegevens van de Klager
Een omschrijving van de klacht
Op welke persoon de Klacht betrekking heeft
De datum van het voorval dat heeft geleid tot de klacht
De datum van de opleiding


Artikel 3 Procedure

3.1 Bij binnenkomst van de Klacht wordt een apart dossier aangemaakt waarin de Klacht wordt geregistreerd, met vermelding van de datum van ontvangst.

3.2 De Klachtbehandelaar neemt de Klacht in behandeling. Uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de Klacht neemt de Klachtbehandelaar contact op met de Klager. Indien nodig verzoekt de Klachtbehandelaar om aanvullende informatie en/of documenten.

3.3 Getracht wordt om de Klacht in een gesprek tussen de Klager en de Klachtbehandelaar, in persoon of telefonisch, op te lossen. Dit gesprek vindt uiterlijk binnen vier weken na indiening van de Klacht plaats.

3.4 Indien de Klachtbehandelaar en de Klager niet tot een oplossing komen in het gesprek als genoemd in artikel 3.3 dan zal de Klacht op verzoek van de Klager en/of de Klachtbehandelaar worden voorgelegd aan de Klachtencommissie.

3.5 De Klachtencommissie geeft partijen gelegenheid tot hoor en wederhoor en geeft binnen vier weken nadat de Klacht aan de commissie is voorgelegd een aanbeveling hoe de Klacht op te lossen. De Klachtencommissie doet geen bindende uitspraken en legt geen sancties op.

3.6 Mocht voornoemde niet leiden tot het oplossen van de Klacht, dan wijst de directeur van de Academie voor Mediationopleidingen de Klager er op dat de Klacht kan worden voorgelegd aan een gezamenlijk aan te wijzen (MfN/ADR mediator.

3.7 Mocht ook mediation niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan Klager en of de Academie voor Mediationopleidingen middels arbitrage een bindende uitspraak vragen.


Artikel 4 Registratie

4.1 De Academie voor Mediationopleidingen houdt een overzicht bij van alle bij de Academie voor Mediationopleidingen binnengekomen Klachten.

4.2 Per Klacht wordt een apart dossier aangemaakt met alle documenten welke betrekking hebben op de Klacht.

4.3 In het dossier wordt opgenomen of en hoe de Klacht is opgelost.

4.4 Na afhandeling van de Klacht wordt het dossier nog vijf jaar bewaard.


Artikel 5 Geheimhouding

5.1 Er geldt een geheimhoudingsplicht voor de Klager, de Academie voor Mediationopleidingen, de Klachtbehandelaar en de Klachtencommissie ten aanzien van de Klacht en alle gegevens die bij de behandeling van de Klacht bekend worden.

5.2 In uitzondering op het gestelde in lid 1 is het de directeur van de Academie voor Mediationopleidingen toegestaan docenten en medewerkers van de Academie voor Mediationopleidingen die betrokkenen zijn bij de Klacht in te lichten over de (behandeling van de) Klacht.


Artikel 6 Overig

6.1 Deze Klachtenregeling is vastgesteld door de Academie voor Mediationopleidingen. De Academie voor Mediationopleidingen is te allen tijde gerechtigd deze regeling te wijzigen.

6.2 In alle situaties waarin in deze Klachtenregeling niet is voorzien beslist de Academie voor Mediationopleidingen.

6.3 In geval de Klacht de directeur van de Academie voor Mediationopleidingen betreft dan wordt de rol van Klachtbehandelaar ingevuld door de voorzitter van de Klachtencommissie

Contact

Academie voor Mediationopleidingen

Postadres
Postbus 58
6660 AB Elst (Gld)

Bezoekadres
Bergerdensestraat 25a 1
6681 LK Bemmel

T 085 2010292
E info@amedo.nl

Opleidingslocatie

Landgoed Groot Warnsborn
Bakenbergseweg 277
6816 VP Arnhem

www.grootwarnsborn.nl
Warnsborn

Opleidingslocatie

Hotel de Bilderberg
Utrechtseweg 261
6862 AK Oosterbeek

www.bilderberg.nl
bilderberg 7788 hotelaanzicht.jpg 1100x465 q85 crop subsampling 2

 

Wij gebruiken Cookies om onze website en uw gebruikerservaring te verbeteren als u onze website bezoekt. Cookies die belangrijk zijn voor de werking van deze site zijn reeds geplaatst. Voor meer informatie over ons privacybeleid Klik hier.

Ik accepteer cookies