Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

De Academie voor Mediationopleidingen spreekt in deze algemene voorwaarden over opleidingen die door de Academie voor Mediationopleidingen worden aangeboden. Een opleiding kan een meerdaagse opleiding zijn of een dagopleiding. Een dagopleiding is doorgaans een expertise dag gericht op een specifiek kennisgebied van mediation.

Artikel 2: Inschrijving en bevestiging van inschrijving

Inschrijving voor een opleiding bij de Academie voor Mediationopleidingen dient schriftelijk te geschieden door het sturen van een volledig ingevulde en ondertekend inschrijfformulier per e-mail of post. Eventueel kan de inschrijving vooraf worden gegaan door een aanmelding middels een inschrijfformulier via de website www.mediatorworden.nl.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de Academie voor Mediationopleidingen aan de student de inschrijving schriftelijk wordt bevestigd.
De inschrijving zal altijd schriftelijk, per e-mail, bevestigd worden door de Academie voor mediationopleidingen.
De Academie voor Mediationopleidingen behoudt zich het recht voor om studenten, die zich hebben ingeschreven, af te wijzen indien de student niet aan de toelatingscriteria voldoet. Tevens houdt de Academie voor Mediationopleidingen zich het recht voor een kandidaat een alternatieve datum aan te bieden wanneer het minimumvereiste aantal deelnemers voor een opleiding niet is bereikt dan wel het maximaal aantal deelnemers het totaal aantal plaatsen in de opleiding overtreft.

Artikel 3: Betalingscondities

Na aanmelding voor een opleiding ontvangt de student een factuur.
Betaling van het verschuldigde bedrag dient per omgaande maar uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding te geschieden.
Indien de betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn als genoemd in lid 2 heeft plaatsgevonden, is De Academie voor Mediationopleidingen gerechtigd, na één betalingsherinnering, vanaf de vervaldag een rente van 1% per maand in rekening te brengen.
Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,00 die ontstaan ten gevolge van de niet-nakoming door de student van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de student.
Indien de student een factuuradres opgeeft dat afwijkt van zijn privé-adres, blijft de student hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen als gesteld in Artikel 3 lid 1 t/m 4.
Opleidingskosten kunnen twee jaarlijks worden bijgesteld. Prijswijzigingen hebben geen effect op aanmeldingen die reeds zijn geplaatst dan wel op betalingen die reeds hebben plaatsgevonden.

Artikel 4: Annuleringsregeling

Annulering dient schriftelijk te geschieden.
Voor annulering van onze mediationopleidingen geldt het volgende: • bij annulering tot anderhalve maand voor aanvang van de opleiding worden administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van € 125,- • bij annulering binnen anderhalve maand tot één maand voor aanvang van de opleiding wordt één derde van de in rekening gebrachte kosten voor de mediationopleiding in rekening gebracht. • bij annulering binnen één maand tot één week voor aanvang van de opleiding wordt de helft van de in rekening gebrachte kosten voor de mediationopleiding in rekening gebracht. • bij annulering binnen één week voor aanvang van de opleiding, worden de volledige in rekening gebrachte kosten voor de mediationopleiding in rekening gebracht.
Bij tussentijdse beëindiging van een opleiding worden geen kosten gerestitueerd.
Indien een student wil annuleren, kan deze een vervanger aanmelden mits de vervanger aan alle toelatingseisen voldoet en de vrijgevallen plaats kan innemen. Dit geldt uitsluitend voor het volgen van de gehele opleiding. Bij het aanmelden van een plaatsvervanger worden € 125,00 aan administratiekosten in rekening gebracht bij de student die zich in eerste instantie heeft aangemeld.
Wanneer er sprake is van vervanging en de opleidingskosten reeds zijn overgemaakt aan De Academie voor Mediationopleidingen, dient de financiële afhandeling tussen de oorspronkelijke en nieuwe student onderling geregeld te worden.
De Academie voor Mediationopleidingen behoudt zich het recht voor een opleiding bij onvoldoende deelname te annuleren, zonder verdere financiële consequenties. De studenten worden hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld. De Academie voor Mediationopleidingen zal in geval van annulering zo spoedig mogelijk nieuwe of alternatieve opleidingsdata opgeven of zich inspannen de studenten die het betreft te plaatsen in een ander groep. Indien herplaatsing niet mogelijk dan wel wenselijk is, wordt het opleidingsgeld aan de deelnemers gerestitueerd.
Restitutie van opleidingskosten in geval van annulering geschiedt binnen een termijn van 14 dagen.

Artikel 5: Tussentijdse verhindering/inhaalregeling

De inhaalregeling is uitsluitend van toepassing op de meerdaagse opleidingen van De Academie voor Mediationopleidingen.
Indien een student door omstandigheden een onderdeel van een opleiding niet kan bijwonen kan het onderdeel in overleg met De Academie voor Mediationopleidingen, worden ingehaald op een ander tijdstip. Dit is alleen mogelijk als het aantal deelnemers van de groep waar wordt ingehaald dit toelaat.
Voor het blok of de terugkomdag dat/die wordt ingehaald, worden extra verblijfskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verblijfskosten zijn afhankelijk van de opleidingslocatie en de duur van de in te halen stof.

Artikel 6: Geheimhouding

De Academie voor Mediationopleidingen zal met betrekking tot alle informatie die zij in het kader van opleiding van de student ontvangt, geheim­houding betrachten. Uitzondering daarop is informatie waarvoor de student toestemming heeft gegeven om deze te gebruiken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

De Academie voor Mediationopleidingen is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de opleiding, annulering door de Academie voor Mediationopleidingen, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege De Academie voor Mediationopleidingen te werk zijn gesteld of van wier diensten door de Academie voor Mediationopleidingen gebruik is gemaakt.

Artikel 8: Auteursrecht

Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige tijdens de opleiding verstrekte informatie berust bij de Academie voor mediationopleidingen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Academie voor Mediationopleidingen mogen geen gegevens uit, gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleidingsmateriaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd.

Artikel 9: Vervanging docenten

De Academie voor Mediationopleidingen behoudt te allen tijde de vrijheid docenten die met de uitvoering van de opleidingen zijn belast, te vervangen door docenten die minimaal over gelijkwaardige kennis en ervaring beschikken als de docent die moet worden vervangen.

Artikel 10: Geschillen in geval van maatwerkopdrachten

Geschillen tussen De Academie voor Mediationopleidingen en opdrachtgever die betrekking hebben op de wijze waarop De Academie voor Mediationopleidingen de overeengekomen werkzaamheden heeft uitgevoerd, worden in eerste instantie op initiatief van een van beide partijen voorgelegd aan een onpartijdige mediator die ingeschreven is in het register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Leidt zijn bemiddeling niet tot een overeenkomst tussen partijen waarin het geschil wordt opgelost, dan staat het ieder der partijen vrij het conflict aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

Artikel 11: Klachtenprocedure

De Academie voor Mediationopleidingen heeft een klachtenprocedure. Deze procedure is beschikbaar en kan opgevraagd worden bij het secretariaat. Klachten worden in behandeling genomen door de algemeen directeur de heer Henk Karman.

Gratis examentrainingsdag
Als je deelneemt aan onze basis mediationopleiding bieden wij je gratis een dag praktijkexamentraining aan. Deze examentraining vindt iedere laatste dinsdag van de maand plaats en gaat al door bij drie deelnemers. Op deze manier kun je je vlak voor je praktijkexamen optimaal voorbereiden.
 Onze certificeringen
 MfN logo
 ADR Register Company Logo
 logo uwv
 CRKBO Instelling

Contact

Academie voor Mediationopleidingen

Postbus 58
6660 AB Elst (Gld)
085 2010292

Newtonweg 12
6662 PV Elst (Gld)
info@amedo.nl

Opleidingslocatie

Landgoed Groot Warnsborn

Bakenbergseweg 277
6816 VP Arnhem
www.grootwarnsborn.nl
Warnsborn

Opleidingslocatie

Hotel de Bilderberg
Utrechtseweg 261
6862 AK Oosterbeek

www.bilderberg.nl
bilderberg 7788 hotelaanzicht.jpg 1100x465 q85 crop subsampling 2

 

Wij gebruiken Cookies om onze website en uw gebruikerservaring te verbeteren als u onze website bezoekt. Cookies die belangrijk zijn voor de werking van deze site zijn reeds geplaatst. Voor meer informatie over ons privacybeleid Klik hier.

Ik accepteer cookies