Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Academie voor Mediationopleidingen
Artikel 1: Definities
De Academie voor Mediationopleidingen spreekt in deze algemene voorwaarden over opleidingen die door de Academie voor Mediationopleidingen worden aangeboden. Een opleiding kan een meerdaagse opleiding zijn of een dagopleiding. Een dagopleiding is doorgaans een expertise dag gericht op een specifiek kennisgebied van mediation.
Artikel 2: Inschrijving en bevestiging van inschrijving
1. Inschrijving voor een opleiding bij de Academie voor Mediationopleidingen dient schriftelijk te geschieden door het sturen van een ondertekend inschrijfformulier per e-mail of post middels dat eventueel vooraf wordt gegaan door een aanmelding middels een inschrijfformulier via de website www.mediatorworden.nl .
2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de Academie voor Mediationopleidingen aan de student de inschrijving schriftelijk wordt bevestigd.
3. De inschrijving zal altijd schriftelijk, per e-mail, bevestigd worden door de Academie voor mediationopleidingen.
4. De Academie voor Mediationopleidingen behoudt zich het recht voor om studenten, die zich hebben ingeschreven, af te wijzen indien de student niet aan de toelatingscriteria voldoet. Tevens houdt de Academie voor Mediationopleidingen zich het recht voor een kandidaat een alternatieve datum aan te bieden wanneer het minimum vereiste aantal deelnemers voor een opleiding niet is bereikt dan wel het maximaal aantal deelnemers het totaal aantal plaatsen in de opleiding overtreft.
Artikel 3: Betalingscondities
1. Direct na aanmelding voor een van een opleiding ontvangt de student een factuur.
2. Betaling van het verschuldigde bedrag dient per omgaande maar uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding te geschieden.
3. Indien de betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn als genoemd in lid 2 heeft plaatsgevonden, is De Academie voor Mediationopleidingen gerechtigd, na één betalingsherinnering, vanaf de vervaldag een rente van 1% per maand in rekening te brengen.
4. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,-- die ontstaan ten gevolge van de niet-nakoming door de student van diens betalingsverplichtingen komen ten laste van de student.
5. Indien de student een factuuradres opgeeft dat afwijkt van zijn privé adres blijft de student hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen als gesteld in Artikel 3 lid 1 t/m 4.
6. Opleidingskosten kunnen 2 jaarlijks worden bijgesteld. Prijswijzigingen hebben geen effect op aanmeldingen die reeds zijn geplaatst dan wel op betalingen die reeds hebben plaats gevonden.
Artikel 4: Annuleringsregeling
1. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
2. Voor de mediationopleidingen geldt dat bij:

  • bij annulering tot anderhalve maand voor aanvang van de opleiding worden alleen administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van € 125,-.
  • bij annulering binnen anderhalve maand tot één maand voor aanvang van de opleiding wordt één derde van het opleidingsgeld in rekening wordt gebracht.
  • bij annulering binnen één maand tot één week voor aanvang wordt de helft van het totale opleidingsgeld in rekening wordt gebracht.
  • bij annulering binnen één week voor aanvang, wordt het volledige opleidingsgeld in rekening gebracht.

3. Bij tussentijdse beëindiging van een opleiding worden geen kosten gerestitueerd.
4. Indien een student wil annuleren, kan deze een vervanger aanmelden mits de vervanger aan alle toelatingseisen voldoet en de vrijgevallen plaats kan innemen. Dit geldt uitsluitend voor een gehele opleiding en daarmee niet voor onderdelen. Bij het aanmelden van een plaatsvervanger worden de in artikel 4 lid 3 resp. 4 vermelde administratiekosten in rekening gebracht.
5. Wanneer er sprake is van vervanging en de opleidingskosten reeds zijn overgemaakt aan De Academie voor Mediationopleidingen, dient de financiële afhandeling tussen de oorspronkelijke en nieuwe student onderling geregeld te worden.
6. De Academie voor Mediationopleidingen behoudt zich het recht voor een opleiding bij onvoldoende deelname te annuleren, zonder verdere financiële consequenties. De studenten worden hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld. De Academie voor Mediationopleidingen zal in geval van annulering zo spoedig mogelijk nieuwe of alternatieve opleidingsdata opgeven of zich inspannen de studenten die het betreft te plaatsen in een ander groep. In geval herplaatsing niet mogelijk dan wel wenselijk is, wordt het opleidingsgeld aan de deelnemers gerestitueerd.
7. Restitutie van eventuele opleidingskosten in geval van annulering geschiedt binnen een termijn van 14 dagen.
Artikel 5: Tussentijdse verhindering/inhaalregeling
1. De inhaalregeling is uitsluitend van toepassing op de meerdaagse opleidingen van De Academie voor mediationopleidingen.
2. Indien een student door omstandigheden een onderdeel van een opleiding niet kan bijwonen kan het onderdeel in overleg met De Academie voor mediationopleidingen, worden ingehaald op een ander tijdstip. Dit is alleen mogelijk als de groepsgrootte van de groep waar wordt ingehaald dit toelaat.
3. Voor het blok of de terugkomdag dat/die wordt ingehaald, worden extra verblijfskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verblijfskosten zijn afhankelijk van de opleidingslocatie en de duur van de in te halen stof.
Artikel 6: Geheimhouding
De Academie voor Mediationopleidingen zal met betrekking tot alle informatie die zij in het kader van opleiding van de student ontvangt, geheimhouding betrachten. Uitzondering daarop is informatie waarvoor de student toestemming heeft gegeven om deze te gebruiken.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
De Academie voor Mediationopleidingen is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de opleiding, annulering door de Academie voor mediationopleidingen, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege De Academie voor Mediationopleidingen te werk zijn gesteld of van wier diensten door de Academie voor Mediationopleidingen gebruik is gemaakt.
Artikel 8: Auteursrecht
Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige tijdens de opleiding verstrekte informatie berust bij de Academie voor mediationopleidingen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Academie voor Mediationopleidingen mogen geen gegevens uit / gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleidingsmateriaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd.
Artikel 9: Vervanging docenten
De Academie voor Mediationopleidingen behoudt te allen tijde de vrijheid docenten die met de uitvoering van de opleidingen zijn belast, te vervangen door docenten die minimaal over gelijkwaardige kennis en ervaring beschikken als de docent die moet worden vervangen.
Artikel 10: Geschillen in geval van maatwerkopdrachten
Geschillen tussen De Academie voor Mediationopleidingen en opdrachtgever die betrekking hebben op de wijze waarop De Academie voor Mediationopleidingen de overeengekomen werkzaamheden heeft uitgevoerd, worden in eerste instantie op initiatief van een van beide partijen voorgelegd aan een onpartijdige mediator die ingeschreven is in het register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Leidt zijn bemiddeling niet tot een overeenkomst tussen partijen waarin het geschil wordt opgelost, dan staat het ieder der partijen vrij het conflict aan de burgerlijke rechter voor te leggen.
Artikel 11: Klachtenprocedure
De Academie voor Mediationopleidingen heeft een klachtenprocedure. Deze procedure is beschikbaar en kan opgevraagd worden bij het secretariaat. Klachten worden in behandeling genomen door de algemeen directeur Dhr. Henk Karman.

opleidingen-button

aanmelden

aanvraag-info

opleidingen-button

Basis-Mediationopleiding-button

FMO-0518

SZ-ntb

VA

banner-vlinderkind

 

logo-MfN-familiemediation logo-MfN-basisopleiding dnvlogogecertificeerdmediator RvR logo2 rechtspraak  lloys register  CPIO  logo-crkbo